• Regulamin usługi toolix

  I. DEFINICJE

  Reklama

  1. INTERIA.PL - oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k.  z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 5272644300.

  2. Regulamin - niniejszy dokument.

  3. Serwis - wzajemnie powiązane strony www udostępnione w sieci Internet pod adresem internetowym www.toolix.pl, będący własnością INTERIA.PL, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

  4. Użytkownik - osoba fizyczna o częściowej lub pełnej zdolności do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin.

  5. Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.

  6. Konto Użytkownika, Konto - konto określone unikalnym identyfikatorem (Nickiem) i hasłem służące do realizacji prawa do korzystania z Serwisu, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z Usługi.

  7. Konektor - aplikacja komputerowa umożliwiająca korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem zewnętrznych danych autoryzacyjnych - w szczególności, choć nie wyłącznie, Facebook Connect, Google+.

  8. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania przez Użytkownika z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.

  9. Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.)

  II.                  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.              Usługę świadczy GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o.  sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 5272644300

  2.              Kontakt z INTERIA.PL: tel.: +48 12 646 28 12, fax.: + 48 12 646 27 10 e-mail: kontakt@kalendarz.toolix.pl
  os. Teatralne 9a 31-946 Kraków

  3.              Usługa polega  na zapewnieniu bezpłatnego  dostępu do pełnych zasobów i funkcjonalności Serwisu: tworzenie, prowadzenie kalendarzy, dodawanie i zarządzenie wydarzeniami, powiadomienia i przypomnienia, udostępnianie i publikacja/subskrypcja, integracja z innymi usługami internetowymi), Planu Lekcji (m.in. prowadzenie planów lekcji, dodawanie i zarządzanie przedmiotami i lekcjami, powiadomienia i przypomnienia, udostępnianie i publikacja/subskrypcja, integracja z innymi usługami internetowymi).

  4.              Umowa jest zawierana na czas nieokreślony licząc od daty rejestracji, reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.

  5.              Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem  przeglądania umieszczonych w nim Treści i reklam wymaga rejestracji, której Użytkownicy dokonują na zasadach wskazanych w Regulaminie, oraz uwzględnienia określonych w Regulaminie zasad umieszczania i przechowywania Treści.

  6.              Usługodawca nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć usługę ze zwykłą starannością.

  7.              Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:

  (a)  procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach

  (b)  Pamięć operacyjna: 512MB

  (c)  Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość    1024x768 16bit

  (d)  Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

  (e)  Mysz lub inny manipulator + klawiatura

  (f)  Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

  Minimalne wymagania oprogramowania:

  (a)  System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:

  (b) Android,  iOS, SymbianOS, Windows Mobile

  (c)  Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5

  (d)  Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript

  (e)  Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

  8.              Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL na Usługę zostaje zawarta z chwilą:

  • akceptacji Regulaminu w przypadku wykorzystania do rejestracji Użytkownika Konektora
  • z chwilą kliknięcia w link aktywujący przesłany na adres e-mail Użytkownika podany w ścieżce rejestracji.

  9.              Z chwilą zawarcia Umowy osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika.

  10.           Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.

  11.           INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany przybranego przez Użytkownika Nicka ze względów bezpieczeństwa, formalnoprawnych.

  12.           Serwis umożliwia korzystanie z funkcji stanowiących funkcjonalności aktualnie udostępnionych Kalendarzy (m.in. prowadzenie kalendarzy, dodawanie i zarządzenie wydarzeniami, powiadomienia i przypomnienia, udostępnianie i publikacja/subskrypcja, integracja z innymi usługami internetowymi), Planu Lekcji (m.in. prowadzenie planów lekcji, dodawanie i zarządzanie przedmiotami i lekcjami, powiadomienia i przypomnienia, udostępnianie i publikacja/subskrypcja, integracja z innymi usługami internetowymi).

  13.           Każdy Użytkownik samodzielnie dokonuje ustawień narzędzia, z którego korzysta - tym samym sam decyduje, jakie informacje w nim umieszcza.

  III.                ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY

  1.              Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

  2.              Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres email kontakt@kalendarz.toolix.pl

  3.              Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej - mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem http://p.iplsc.com/-/0003OB2TU7GO14JE.pdf

  4.              INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

  a.              ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa- po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika przez INTERIA.PL, że w przypadku kontynuowania przez Użytkownika naruszeń zawarta z nim umowa o świadczenie usług Serwisu zostanie wypowiedziana - wypowiedzenie umowy może nastąpić, o ile ostrzeżenie to okaże się bezskuteczne.

  b.             w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

  5.              Sprzedaż nazwy Konta uprawnień do korzystania z jego funkcjonalności przez Użytkownika jest zabroniona i będzie traktowana jak rażące naruszenie Regulaminu skutkujące zablokowaniem Konta oraz odpowiedzialnością cywilną i karną.

  6.              Wygaśnięcie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL  umowy o świadczenie usług Serwisu wiąże się z likwidacją konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu.

  7.              Z chwilą wygaśnięcia umowy o świadczenie usług Serwisu na skutek jej wypowiedzenia Treści umieszczone w Serwisie przez Użytkownika zostają usunięte z Serwisu, o ile Użytkownik zażąda ich usunięcia mailem wysłanym do INTERIA.PL  na adres email kontakt@kalendarz.toolix.pl - z tym zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do respektowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

  8.              INTERIA.PL przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu. W przypadku niezwrócenia się przez Użytkownika z żądaniem usunięcia Treści z Serwisu mogą być one nadal, bezterminowo  przechowywane w Serwisie.  

  9.              Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

  IV.                REJESTRACJA

  1.              Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.

  2.              W ramach rejestracji Użytkownik:

  a.               korzystający z Konektora wprowadzając dane do formularza logowania na stronach Serwisu wyraża zgodę na pobranie informacji z Konektora przez Serwis

  b.              podaje m.in. swój adres e-mail, Nick oraz hasło.

  3.              INTERIA.PL zastrzega sobie prawo odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika, bądź zmiany przydzielonego Użytkownikowi Nicka w przypadkach wskazanych rozdziale II ust. 5 Regulaminu.

  4.              Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia przez okres trwania Umowy konieczne jest podanie przez Użytkownika danych o charakterze danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest INTERIA.PL, która dane osobowe przetwarzać będzie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia Usługi, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 10 poniżej.

  5.              INTERIA.PL przetwarza dane osobowe Użytkownika we wskazanym poniżej zakresie i celu:

  a.               zawarcia Umowy z Użytkownikiem

  b.              ukształtowania treści Umowy

  c.               zmiany lub rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usługi

  d.              prowadzenia Serwisu.

  6.              Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy kont Użytkowników.

  7.              Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe po każdej zmianie tych danych osobowych.

  8.              Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

  a.               dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym

  b.              zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

  9.              Użytkownik Serwisu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu.

  10.          Użytkownik w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od INTERIA.PL w imieniu swoim lub na zlecenie innych podmiotów na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204). W takim przypadku, INTERIA.PL będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczeniem Usługi a także zgodnie z dyspozycją wyrażonej przez Użytkownika zgody.

  V.                  OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

  1.              INTERIA.PL nie odpowiada za niezależne od niej opóźnienia w działaniu Serwisu leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

  2.              Z uwagi na hostingowy charakter Serwisu, INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

  a.               zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn

  b.              autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom

  c.               szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od INTERIA.PL

  d.              udostępnienie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa

  e.              szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od INTERIA.PL

  f.                szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu

  g.               jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych

  h.              przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od INTERIA.PL

  i.                utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od INTERIA.PL

  j.                szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

  3.              INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

  a.              stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem.

  b.             okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji

  c.              sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn

  d.             zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji

  e.             do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom

  f.               do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie.

  4.              Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, propagujące przemoc, nagannych moralnie oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety.

  5.              Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).

  6.              INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.

  VI.                UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

  1.              Każdy Użytkownik ma prawo korzystania z całości lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

  VII.              OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  1.              Użytkownik zobowiązany jest do:

  a.               informowania INTERIA.PL o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane

  b.              przestrzegania Regulaminu

  c.               przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa

  2.              INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który stosuje metody sprzedaży sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem.

  VIII.            POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1.              Reklamacja zgłaszana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres siedziby INTERIA.PL podany w rozdziale XI ust. 8 i określać:

  a.               dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL,

  b.              zarzuty Użytkownika,

  c.               okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika.

  2.              INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, przesyłając ją w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza usunąć wskazane w reklamacji naruszenia lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła Użytkownikowi zgłaszającemu reklamację w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

  3.              Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

  IX.                ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

  1.              INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy i zablokowania Konta Użytkownika, który:

  a.               rażąco naruszy postanowienia Regulaminu

  b.              używa Nicka tożsamego z wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami

  c.               kieruje groźby karalne, narusza dobra osobiste lub też w inny sposób łamie prawo przy użyciu Serwisu lub w Serwisie

  d.              w sposób rażący lub uporczywy:

                                     i.                   dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu

                                    ii.                   narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste

                                  iii.                   narusza postanowienia Regulaminu

  2.              Użytkownik po zablokowaniu Konta na podstawie ust. 1 niniejszego rozdziału przez INTERIA.PL nie ma prawa do zarejestrowania się ponownie w Serwisie bez uprzedniej zgody INTERIA.PL udzielonej na piśmie.

  X.                  POUFNOŚĆ

  1.              Dane osobowe Użytkowników oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane osobie trzeciej (np. bankom, centrom rozliczeniowym) tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

  2.              INTERIA.PL może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez INTERIA.PL, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od INTERIA.PL lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

  3.              Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest INTERIA.PL. Każdy Użytkownik ma prawo:

  • wglądu do swoich danych przetwarzanych przez INTERIA.PL
  • do poprawiania tych danych
  • do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Kont Użytkowników

  4.              INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

  XI.                POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.              INTERIA.PL dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

  2.              INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu osobie trzeciej. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

  3.              INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

  4.              Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.

  5.              INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

  a.               zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną INTERIA.PL  wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy  zawieranej pomiędzy użytkownikiem a INTERIA.PL lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

  b.               zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;

  c.                zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;

  6.              O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:

  a.               mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL  - drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,

  b.             w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL - drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.

  7.              W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

  8.              Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: kontakt@kalendarz.toolix.pl lub zgłaszać listownie na adres: Grupa INTERIA.PL Sp.z o.o. Sp. k., Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków z dopiskiem "Kalendarz Toolix".

  9.              Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

  Poprzednia wersja Regulaminu


  Artykuł pochodzi z kategorii: regulamin